ప్రాణం ఖరీదు – కొన్ని పాటలంతే టచ్ చేస్తాయి !

కొన్ని పాటల్లో సాహిత్యం చాలా బావుంటుంది. వాటితో నువ్వు అంగీకరించకపోవచ్చు, అంగీకరించొచ్చు కానీ అవి  కొద్దో గొప్పో మనసును స్పృసిస్తాయి ..! అలాంటి వాటిలో ఈ పాట ఒకటి ! ప్రాణం ఖరీదు సినిమాలోని పాట !!

 యాతమేసి తోడినా ఏరు ఎండదు, పొగిలి పొగిలి ఏడ్చినా పొంత నిండదు

దేవుని గుడిలోదైనా పూరె గుడిసెలోదైనా గాలి ఇసిరి కొడితే

ఆ దీపముండదు, ఆ దీపముండదు
(యాతమేసి)

పళుపుతాడు మెడకేస్తే పాడి ఆవురా

పసుపుతాడు ముడులేస్తే ఆడదాయిరా

కుడితినీళ్లు పోసినా, అది పాలు కుడుపుతాదీ

కడుపుకోత కోసినా, అది మనిషికే జన్మ ఇత్తాది

బొడ్డుపేగు తెగిపడ్డ రోజు తలుచుకో

గొడ్డు కాదు ఆడదన్న గుణం తెలుసుకో
(యాతమేసి)
అందరూ నడిసొచ్చిన తోవ ఒక్కటే

చీము నెత్తురులు పారే తూము ఒక్కటే

మేడమిద్దెలే వున్నా, సెట్టు నీడ తొంగున్న

నిదురముదర పడినాక పాడె ఒక్కటే వల్లకాడు ఒక్కటే

కూత నేర్చినోళ్ళ కులం కోకిలంటర

ఆకలేసి అరిచినోళ్లు కాకులంటరా  (యాతమేసి)

ఇలాంటివే మరికొన్ని

Advertisements
Published in: on August 5, 2016 at 9:11 pm  Leave a Comment  
Tags: ,

The URI to TrackBack this entry is: https://vishwaveekshanam.wordpress.com/2016/08/05/%e0%b0%aa%e0%b1%8d%e0%b0%b0%e0%b0%be%e0%b0%a3%e0%b0%82-%e0%b0%96%e0%b0%b0%e0%b1%80%e0%b0%a6%e0%b1%81-%e0%b0%95%e0%b1%8a%e0%b0%a8%e0%b1%8d%e0%b0%a8%e0%b0%bf-%e0%b0%aa%e0%b0%be%e0%b0%9f%e0%b0%b2/trackback/

%d bloggers like this: